Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy

 

Informacje wstępne

Opracowane procedury opierają się na:

 • Wytycznych Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole i innych form wychowania przedszkolnego z 02 lipca 2020r.,

 • Wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r.,

 • Wytycznych GIS, MZ, MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 02 lipca 2020r.

 

Procedury zostały dostosowane do warunków Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Legnicy.

 

 

Organizacja opieki w przedszkolu

 

 1. Liczebność dzieci w grupie wynosi 25. Maksymalna liczba dzieci, która może być przyjęta do przedszkola wynosi 125 dzieci z podziałem na 5 grup.

 2. W przedszkolu zostaje przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka lub pracownika, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać z pracownikiem przedszkola w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

 3. Rodzice dzieci z gr. II – V nie mogą wchodzić do przedszkola. Dzieci odbierane będą w drzwiach przez zabezpieczonego pracownika placówki, który po wejściu dziecka, mierzy mu temperaturę.

 4. Dziecko pod nadzorem wyznaczonego pracownika przedszkola rozbiera się w szatni i odprowadzone jest do wyznaczonej sali.

 5. Rodzice dzieci z gr. I wchodzą do przedszkola przez wejście od strony parkingu. Wchodząc do przedszkola rodzic zabezpieczony jest maseczką, przy drzwiach dezynfekuje ręce. Osoby przebywające w szatni zachowują między sobą 1,5 m. dystans społeczny. Kiedy zachowanie tej odległości jest niemożliwe rodzice czekają w holu przedszkola. Po przebraniu rodzic odprowadza dziecko do sali bez wchodzenia do środka.

 6. Rodzic powiadamia domofonem nauczyciela o odbiorze dziecka. Dziecko sprowadzane jest przez pracownika do szatni, gdzie ubiera się.

 7. Grupa, do której przydzielone jest dziecko przebywa w wyznaczonej i stałej sali. O godz. 10.00 dzieci mają ponownie mierzoną temperaturę.

 8. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 m.

 9. Usuwa się z sal przedmioty i zabawki , których nie można skutecznie zdezynfekować (dywany, pluszaki, wózki, puzzle itp.).

 10. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.

 11. Dzieci w sali zabaw nie muszą korzystać z maseczek ochronnych.

 12. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę wietrzy salę, a w razie potrzeby częściej.

 13. Opiekunowie nadzorują, aby dzieci często i regularnie myły ręce przy użyciu wody z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przez posiłkiem i po skorzystaniu z toalety.

 14. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

 15. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

 16. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają, w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach, z podwórka przedszkolnego bez użytkowania sprzętu ogrodowego. Grupy wychodzą osobno bez możliwości spotkania się w szatni czy korytarzu. Dzieci ubierają i rozbierają się samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.

 17. Na teren przedszkola nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz nie będące pracownikami.

 

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

 1. Do przedszkola przyprowadzane są przez rodziców/opiekunów wyłącznie dzieci zdrowe.

 2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 4. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m.

 6. Dzieci przebywają w przedszkolu w godz. 06.00 – 17.00. W miarę możliwości dzieci przyprowadzać w godzinach pracy oddziału.

 7. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren placówki ( z wyłączeniem rodziców dzieci z gr. I ).

 8. Upoważnienie do przyprowadzania/odbierania dziecka zachowują ważność.

 

 

Zasady organizacji żywienia

 

 1. Z żywienia przygotowywanego przez pracowników kuchni przedszkola obligatoryjnie korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do placówki. Dziecko nie może mieć wnieść własnego pożywienia ani napojów.

 2. Przedszkole zapewnia na terenie przedszkola wodę pitną dla dzieci i kubeczki jednorazowe.

 3. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi, nauczycielami oraz z personelem obsługowym.

 4. Podczas przygotowywania posiłków, oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności, higieny i dezynfekcji miejsca pracy.

 5. Po każdym posiłku , stoliki, siedziska i oparcia krzeseł będą dezynfekowane przez pracowników przedszkola, a naczynia myte zgodnie z zaleceniami GIS.

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Po wejściu na teren przedszkola wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfekujące znajdują się w głównym holu.

 2. Nauczyciele i pracownicy obsługowi mają nakaz na terenie placówki nosić przyłbice i rękawiczki ochronne.

 3. Dzieciom wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura po wcześniejszej, pisemnej zgodzie rodzica/opiekuna.

 4. Dyrektor monitorować będzie codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, wyłączników, zabawek i sprzętów gimnastycznych używanych podczas zajęć.

 5. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy, w razie potrzeby są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy ochronne.

 7. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

 8. W toaletach wywieszone są plakaty z piktogramami i instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.

 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19

 

 1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 2. Do pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 r.ż. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pozostałych pracowników i dzieci, powiadomić Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 6. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np.. kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez Dyrektora osoba niezwłocznie dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, kombinezon), a następnie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali – izolatki i pozostaje z nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m. do momentu odebrania przez rodziców.

 7. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.

 8. Dyrektor zawiadamia jednostkę Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie przedszkola zachorowania na COVID-19.

 9. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.

 10. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwonienia.

 11. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.

 12. Pomieszczenia, w których przebywało zakażone dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

 

 

………………………………………

………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica )

 

 

DEKLARACJA RODZICA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałam/łem się z treścią WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy.

 

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19 w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Legnicy związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

 

 1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 • przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki,

 • w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

 

…………………………………. …………………………………….

( miejscowość, data ) ( podpis rodzica )